Ansöka om bidrag

Förbundet delar ut bidrag av medel som kommer förbundet tillgodo från RF och Stockholmsidrotten. Styrelsen budgeterar årligen om bidragens totala storlek.

Ansökningsdatum som gäller under 2018:

 • Föreningsbidrag kan sökas vid två ansökningstillfällen, den 30 april och 15 september.
 • Tävlingsbidrag löpande kan sökas under hela året, upp till tre månader efter genomförd tävling.

Bidragens syfte ska vara att stärka föreningens aktivitet och verksamhet i regionen, gärna genom samordnade aktiviteter (till exempel att flera medlemsföreningar är deltagare och samarbetar i aktiviteten).
Vi prioriterar utåtriktade publika aktiviteter som till exempel tävlingar, uppvisningar och öppna träningsläger.

Förutsättningar för att kunna söka

 1. Sökande klubb måste vara medlem i både Stockholm/Gotland Budo & Kampsportsförbund samt Svenska Budo och Kampsportsförbundet och fullgjort sina förpliktelser.

 2. Bidrag kan endast sökas för aktiviteter som kommer medlemsföreningarna och deras idrotter i regionen direkt tillgodo. (Dit räknas t ex inte träningsläger utomlands).

 3. För Föreningsbidrag är max belopp 15 000 kr per förening och tillfälle.
  För Tävlingsbidrag löpande är maxbelopp är 10 000 kr per tävling.

 4. Även mindre belopp än det sökta beloppet kan godkännas. Då antalet ansökningar varierar vid varje tillfälle, förbehåller sig förbundet rätten att fördela medel efter tillgänglig budget.

 5. Föreningsbidragen ska sökas innan aktiviteten, och följas upp med redovisning av kostnader med underlag före utbetalning inom sex månader efter genomförd aktivitet, eller vid inköp, inom sex månader efter beslut.
  Tävlingsbidrag löpande kan sökas upp till tre månader efter utförd tävling, och ska samtidigt redovisas med kvitton före utbetalning.

Bidragskategorier

 • Tävlingsbidrag löpande.
  Specifikt för för domar- och läkarkostnader i samband med arrangemang av tävling. Maxbelopp 10 000 kr per tävling. Kan beviljas högst tre gånger per år till samma förening.
  Kan sökas löpande under året.
  Redovisas inom tre månader efter arrangemangets genomförande.

 • Föreningsbidrag

  • Tävling allmänt – övriga kostnader i samband med genomförande av tävling. Bidrag ges exempelvis till transporter, priser, hyra av utrustning, inköp av tävlingsutrustning med mera.

  • Träningsläger – företrädesvis öppna läger av typen prova-på för allmänheten eller för flera klubbar inom samma art. Bidrag ges exempelvis till marknadsföring, transport av utrustning, hyra utrustning, lokal med mera.

  • Materialinköp – för inköp av träningsutrustning till föreningen.

  • Uppvisningar – publika uppvisningar av medlemsföreningarnas idrotter. Bidrag ges exempelvis till resor, transporter, priser, hyra av utrustning.

  • Innovativt projekt som inte inbegriper någon av kategorierna ovan eller ingår i den ordinarie föreningsverksamheten. Här kan även större belopp sökas för större projekt, som te x EM, VM eller liknande. För större projekt och belopp bör flera föreningar och organisationer vara medsökande.

Följande information ska finnas med i ansökan

 • Namn på ansökan och vilket bidrag som avses
 • Föreningens formella namn och kontaktuppgifter
 • SB&K -nummer
 • Org-nummer
 • Kontaktperson med uppgifter och roll i föreningen
 • Eventuella medsökande föreningar enligt ovan.
 • Beskrivning med motivering
 • För tävlingar/uppvisningar etc: datum, plats, antal deltagare, och uppskattat publikantal.
 • Enkel budget med kostnader, pris på utrustning etc
 • Ansökt belopp
 • Föreningens plusgiro-nummer

Ladda ner mall för ansökan: StBKF_bidragsmall
Ansökningarna skickas via mail på adressen bidrag@stockholm.budokampsport.se

Skriv i ämnesraden Bidragsansökan [namn på projektet] och vilket bidrag som avses: Föreningsbidrag eller Tävlingsbidrag löpandeBeräknad svarstid inom 30 dagar.

Redovisning av bidrag – skickas in efter genomfört arrangemang.

 • Bidragsmottagaren ska skicka in en sammanställning som underlag efter genomfört arrangemang eller inköp.

 • Med sammanställningen ska även kopior på alla relevanta kvitton ska bifogas, inklusive kvitton på eventuella kontanta domar -och läkararvoden.

 • En kort skriftlig redogörelse av all relevant information med datum, tid, plats antal deltagare, eventuell publik etc, av hur arrangemanget gått.

 • Vid inköp räcker det med en sammanställning av samt kopior på inköpskvittona.

 • Redovisning av underlag för Föreningsbidrag skall ha inkommit till förbundet senast sex månader efter godkänd ansökan för inköp, eller sex månader efter genomfört projekt. Annars anses godkänt bidrag förverkat. Ingen påminnelse skickas ut, utan redovisning ligger på klubbens eget ansvar.
 • Redovisning av Tävlingsbidrag löpande görs i samband med ansökan senast 3 månader efter genomförd tävling, med kopior av kvitton på arvoden för läkare och domare.

 


Epost: info@stockholm.budokampsport.se
Tel: 08 714 88 70
Stockholm-Gotlands Budo & Kampsportsförbund
c/o Svenska Budo & Kampsportsförbundet
Ölandsgatan 42, 3 tr
116 63 Stockholm